REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

„MANITECH POLSKA SP. Z O.O.”

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Warunki korzystania ze Sklepu
 • Zakładanie konta i logowanie w Sklepie
 1. Zamówienia
 2. Płatności
 3. Dostawa
 • Odstąpienie od umowy przez konsumenta
 • Postępowanie reklamacyjne
 1. Ochrona danych osobowych
 2. Postanowienia końcowe

 

 

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu działającego pod adresem manitech.pl i prowadzonego przez Manitech Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Gdańska 22, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000494388, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP 8792672818 oraz numerem REGON 34151797000000, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, adres poczty elektronicznej: biuro@manitech.pl .
 3. Sklep jest skierowany zarówno do przedsiębiorców, jak i konsumentów.
 4. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
  1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu,
  2. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoby prawne, które korzystają ze Sklepu bez założenia konta lub po uprzednim założeniu konta w Sklepie,
  3. Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Manitech Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, która prowadzi Sklep; dane Sprzedawcy zostały wskazane w pkt 1 powyżej,
  4. Towarze lub Towarach – należy przez to rozumieć produkty dostępne w Sklepie,
  5. Sklepie lub Serwisie – należy przez to rozumieć sklep internetowy działający pod adresem manitech .pl, prowadzony przez Sprzedawcę,
  6. Koncie lub Kontach – należy przez to rozumieć część Sklepu przypisaną danemu Użytkownikowi, który zarejestrował się w Sklepie tworząc swój profil .
 5. Informacje o Towarach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c. i powinny być traktowane wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy.
 6. Zdjęcia i opisy Towarów, znaki towarowe, patenty, wzory użytkowe, oznaczenia lub nazwy poszczególnych Towarów lub ich producentów umieszczone w Serwisie podlegają ochronie prawnej przewidzianej we właściwych przepisach prawa.
 7. Towary dostępne w Sklepie są produktami nowymi.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby do tego nieuprawnione. Użytkownik powinien stosować dostępne narzędzia niwelujące ryzyko zaistnienia powyższych zagrożeń, w tym w szczególności korzystać z programów antywirusowych.

 

 1. Warunki korzystania ze Sklepu
 2. Przez korzystanie ze Sklepu należy rozumieć wszelką aktywność Użytkownika na stronie internetowej Sklepu, bez względu na to czy prowadzi ona do nabycia Produktów.
 3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu bez konieczności założenia Konta.
 4. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest:
  1. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne mające dostęp do sieci Internet,
  2. posiadanie poczty elektronicznej,
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej.

 

 1. Użytkownik nie może:
  1. korzystać ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
  2. korzystać ze Sklepu w sposób, który mógłby być uciążliwy dla pozostałych Użytkowników,
  3. korzystać ze zdjęć i opisów Towarów w Sklepie bez zgody Sprzedawcy, chyba że korzystanie z tych zdjęć i opisów mieści się w granicach własnego użytku osobistego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego,
  4. korzystać ze Sklepu w sposób, który narusza lub mógłby naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa w Polsce i postanowienia Regulaminu,
  5. wykorzystywać zasoby i funkcje Sklepu do działań, które naruszałyby interes Sprzedawcy.
 2. Użytkownik może korzystać ze Sklepu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z tym że usługi związane z prowadzeniem Konta są realizowane po utworzeniu Konta przez Użytkownika. Warunki realizacji zamówienia Użytkownika zostały określone w dalszych częściach Regulaminu. Założenie Konta jest bezpłatne. Pozostałe zasady korzystania z Konta zostały określone w części III Regulaminu. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Sprzedawca oświadcza, że nabywanie Towarów wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny za Towary i ich dostawę na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu.
 3. Sprzedawca może organizować promocje na Towary lub konkursy w Sklepie. Zasady promocji i konkursów każdorazowo będą określane przez Sprzedawcę w odpowiednim regulaminie.

 

 • Zakładanie Konta i logowanie się w Sklepie
 1. Użytkownik może założyć Konto w Sklepie, które ułatwia korzystanie ze Sklepu.
 2. Założenie Konta jest bezpłatne.
 3. Założenie Konta wymaga wypełnienie odpowiedniego formularza i podania przez Użytkownika:
  1. nazwy, która może być obrana dowolnie, z tym zastrzeżeniem że dwóch Użytkowników nie może mieć takiej samej nazwy,
  2. swojego imienia i nazwiska,
  3. adresu swojej poczty elektronicznej,
  4. swojego numeru telefonu,
  5. swojego adresu zamieszkania,
  6. swojego hasła do Konta.
 4. Założenie Konta wymaga ponadto zaakceptowania przez Użytkownika:
  1. postanowień Regulaminu,
  2. informacji Sprzedawcy o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
 5. Po wypełnieniu formularza, o którym mowa w pkt 3 powyżej, zaakceptowaniu Regulaminu i informacji Sprzedawcy o zasadach przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt 4 powyżej, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika link aktywacyjny do Konta. Uruchomienie Konta następuje po kliknięciu przez Użytkownika w link aktywacyjny.

 

 1. Zamówienia
 2. Zamówienia mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie i nieubezwłasnowolnione całkowicie. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo Sprzedawca może żądać potwierdzenia czynności przez osobę sprawującą opiekę nad daną osobą. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych zamówienia mogą składać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać Towar lub Towary poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”, przy czym Użytkownik może modyfikować ilość nabywanych Towarów za pomocą przycisków „^/+” (dodaje Towary) lub „˅/-” (odejmuje Towary);
  2. po wybraniu Towarów Użytkownik powinien kliknąć przycisk „Koszyk” w celu zobaczenia listy zamówionych Towarów; Użytkownik może modyfikować listę Towarów;
  3. następnie Użytkownik powinien wybrać sposób dostawy poprzez określenie czy Towar ma być dostarczony kurierem czy zostanie odebrany przez Użytkownika osobiście w siedzibie Sprzedawcy,
  4. aby przejść dalej Użytkownik powinien kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”, aby móc wybrać sposób zapłaty i miejsce dostawy,
  5. po kliknięciu przycisku „Przejdź do kasy” Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, podając następujące dane: swoje Imię i nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), kraj, adres wraz z podaniem kodu pocztowego, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, chyba że zamówienie składa Użytkownik posiadający Konto w Sklepie; Użytkownik może podać inny adres dostawy wskazując jednocześnie ten adres; Użytkownik może również wskazać uwagi do zamówienia; na końcu Użytkownik powinien wybrać sposób płatności ceny za Towar i jego dostawę (domyślnie ustawiony jest przelew bankowy jako sposób płatności);
  6. po podaniu wszystkich danych, o których mowa w pkt e powyżej, Użytkownik powinien zaakceptować Regulamin i informację o zasadach przetwarzania przez Sprzedawcę jego danych osobowych, chyba że zamówienie składa Użytkownik posiadający Konto w Sklepie, a następnie kliknąć przycisk „Kupuję i płacę ”,
  7. po złożeniu zamówienia przez Użytkownika, na podany przez Niego adres poczty elektronicznej zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia.
 4. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera:
  1. nazwę zamówionego Towaru,
  2. ilość zamówionego Towaru,
  3. cenę jednostkową Towaru,
  4. łączną cenę Towaru, który ma być dostarczony Użytkownikowi,
  5. numer zamówienia.
 5. Sprzedawca, na wniosek Użytkownika, skierowany na adres e-mail: zamowienia@manitech.pl, może jednak udostępnić mu numer przesyłki obejmującej zamówione Towary oraz nazwę kuriera, który realizuje dostawę na jego rzecz.
 6. Użytkownik posiadający Konto może sprawdzić historię swoich poprzednich zamówień w zakładce „Moje Konto -> Historia zamówień”.

 

 

 1. Płatności
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za zamawiane Towary oraz pokrycia kosztów ich dostawy.
 3. Sprzedawca dostarczy Użytkownikowi dowód nabycia Towaru w postaci faktury VAT albo paragonu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i kosztów dostawy bez każdorazowego informowania o tym Użytkownika, z tym zastrzeżeniem że zmiana cen Towarów i kosztów dostawy nie może dotyczyć zamówień już złożonych przez Użytkownika, chyba że zmianie ulega również ilość zamawianych Towarów.
 5. Użytkownik może wybrać jedną z następujących form płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – w takim przypadku Użytkownik powinien wskazać numer zamówienia oraz imię i nazwisko,
  2. płatność za pobraniem.
 6. Ceny Towarów uwzględniają podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej w chwili sprzedaży.
 7. W przypadku wyboru usługi kurierskiej jako sposobu dostawy Towarów, koszty dostawy określane są przez Sprzedawcę na podstawie listy zamówionych Towarów.
 8. Informacja o całkowitej wartości zamówienia jest każdorazowo przedstawiana Użytkownikowi przed kliknięciem przez Niego w przycisk „Kupuję i płacę”.
 9. Do czasu zapłaty całości ceny przez Użytkownika, Towar pozostaje własnością Sprzedawcy.

 

 1. Dostawa Towarów
 2. Składając zamówienie Użytkownik może wybrać jedną z dwóch metod dostawy Towarów:
  1. dostawa kurierem,
  2. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy w Toruniu przy ul. Gdańskiej 22, 87-100 Toruń, w godzinach … do …, od poniedziałku do piątku.
 3. Dostawa kurierem, o której mowa w pkt 1 lit. a powyżej, realizowana jest przez podmiot zewnętrzny do 3 dni roboczych od dnia wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy. Dostawa nie jest realizowana w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terenie Polski.
 4. Koszt dostawy, o której mowa w pkt 1 lit. a powyżej wskazany będzie jako odrębna pozycja w fakturze VAT wystawionej przez Sprzedawcę i doliczony do ceny Towarów.
 5. Sprzedawca oświadcza, że dostarczone Towary będą wolne od wad fizycznych i prawnych.
 6. Użytkownik powinien sprawdzić Towar po jego otrzymaniu.

 

 • Odstąpienie od umowy przez konsumenta
 1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221c. może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy oraz kosztów, o których mowa w art. 33 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2019 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134), które Użytkownik zobowiązany jest ponieść.
 2. Do zachowania 14-dniowego terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy: ul. Gdańska 2c, 87-148 Łysomice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: zamowienia@manitech.pl . Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może, ale nie musi skorzystać, zawarty jest w załączniku nr 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134).
 4. W przypadku odstąpienia Użytkownika od umowy sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwraca wszystkie dokonane przez Użytkownika płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134). Sprzedawca stosuje tę samą metodę płatności, jakiej użył Użytkownik, chyba że Strony uzgodniły inny sposób zwrotu płatności.
 6. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy Towar w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134).

 

 • Postępowanie reklamacyjne
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Użytkownika za wady fizyczne lub prawne Towarów, które istniały w chwili ich wydania Użytkownikowi lub które wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili, chyba że Użytkownik wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 2. W przypadku reklamacji Użytkownik powinien:
  1. przesłać reklamację na adres Sprzedawcy: Manitech Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Gdańska 22, 87-100 Toruń, lub
  2. przesłać reklamację na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: zamowienia@manitech.pl lub
  3. złożyć reklamację osobiście w siedzibie Sprzedawcy: Manitech Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Gdańska 22, 87-100 Toruń.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. nazwę lub imię i nazwisko Użytkownika,
  2. numer zamówienia,
  3. dowód nabycia Towarów – numer paragonu lub numer faktury VAT,
  4. krótki opis wady.
 4. Reklamacja Konsumenta będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. Sprzedawca poinformuje Użytkownika na piśmie o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku reklamacji składanych przez przedsiębiorców będą one rozpatrzone w ciągu 14 dni, chyba że Sprzedawca poinformuje Użytkownika o dłuższym czasie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Użytkownik, który uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Towar wadliwy na adres: Manitech Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Gdańska 22, 87-100 Toruń. W przypadku Użytkownika będącego konsumentem koszt dostarczenia Towaru ponosi Sprzedawca; w przypadku Użytkownika niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Użytkownik. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Użytkownika byłoby nadmiernie utrudnione, Użytkownik obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może skorzystać z pozasądowych mechanizmów rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności z mediacji lub arbitrażu. Na żądanie Użytkownika, Sprzedawca udzieli szczegółowych informacji w tym zakresie.

 

 1. Ochrona danych osobowych
 2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach:
  1. realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. związanych z wypełnieniem przez Sprzedawcę obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy jako administratora danych, tj. w celach związanych z rozpatrywaniem reklamacji, dochodzeniem roszczeń, realizacją celach statystycznych i analitycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. Sprzedawca oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające właściwą ochronę danych osobowych Użytkownika.
 5. Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Użytkownika podmiotom, z którymi współpracuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, rozliczeniowe, informatyczne i usługi związane z utrzymaniem i konserwacją Sklepu. Sprzedawca oświadcza, że dane te nie będą przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez Sprzedawcę przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 2 powyżej, przy czym w przypadku danych przetwarzanych w celach związanych z realizacją umowy dane te będą przetwarzane przez okres 6 lat od dnia ostatniej transakcji lub od dnia likwidacji Konta przez Użytkownika.
 7. W związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Sprzedawcę, Użytkownik ma prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
  2. żądania usunięcia swoich danych osobowych w każdym czasie, o ile dane te nie są już niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej,
  3. żądania ograniczenia przez Sprzedawcę przetwarzania jego/jej danych osobowych,
  4. przenoszenia swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera, o ile przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie jego/jej zgody,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez Sprzedawcę jego/jej danych osobowych.
 8. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie stwierdzenia, że sposób przetwarzania przez Sprzedawcę jego/jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, ale ich nieudostępnienie skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z Serwisu i poszczególnych jego funkcjonalności.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
  1. wycofania poszczególnych Towarów z oferty Sklepu,
  2. wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu,
  3. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
 3. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta w systemie Sklepu osobom trzecim. W razie zmian danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik zobowiązuje się do ich niezwłocznego zaktualizowania.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134).
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów wynikających lub związanych z umową sprzedaży Towarów zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem będącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Toruniu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Sprzedawca poinformuje Użytkowników o zmianach Regulaminu. Dokonane przez Sprzedawcę zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.